Logout

Käyttöehdot ja evästeet

Image

OHJELMATILAUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (VOIMASSA 1.7.2014)

1 Yleistä

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan niihin Oy Viasat Finland Ab:n (jäljempänä ”Operaattori”) välittämiin TV-kanaviin, palveluihin, tuotteisiin sekä näiden yhdistelmiin, joita Operaattori kulloinkin edustaa. Yleiset ehdot määrittelevät Operaattorin ja asiakkaan välisen Operaattorin ohjelmatarjontaa, palveluja ja tuotteita koskevan tilauksen (jäljempänä ”Ohjelmatilaussopimus”) ehdot. Asiakkaan valitsemat Ohjelmatilaussopimuksen piiriin kuuluvat palvelut on määritelty Ohjelmatilaussopimuksessa. Uusista sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisistä palveluista sekä ohjelmatilauksista on sovittava aina erikseen. Ohjelmatilaussopimus voidaan tehdä ainoastaan 18 -vuotta täyttäneen yksityishenkilön (jäljempänä ”Asiakas”) kanssa yksityistä käyttöä varten. Sopimuksen allekirjoittamisella Asiakas antaa Operaattorille oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottotiedot, jonka tehtyään Operaattorilla on oikeus kieltäytyä sopimuksen tekemisestä.

2 Kortti ja laitteisto

Operaattorin ohjelmatarjontaan kuuluvien ohjelmakanavien lähetykset tapahtuvat joko kokonaan tai osittain koodatussa muodossa. Tämän vuoksi ohjelmistojen katsomiseen tarvitaan Operaattorin hyväksymä satelliittivastaanotin ja Asiakkaan käyttöön annettava erityinen koodinpurkulaite (jäljempänä ”Kortti”), jonka omistusoikeus kuuluu Operaattorille. Asiakas vastaa, että satelliittivastaanotin ja muut mahdolliset lähetysten vastaanottamiseen tarvittavat laitteet ovat asianmukaisia ja Operaattorin hyväksymiä. Asiakas vastaa vastaanottimen ja mahdollisten muiden laitteiden asentamisesta, ellei Asiakkaan ja Operaattorin välillä erikseen toisin sovita. Asiakkaan Operaattorille suorittama korvaus Kortin vuokrasta määräytyy Operaattorin kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaisesti. Kortti on asennettava vastaanottimeen Operaattorin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Operaattori toimittaa Asiakkaalle ohjelmien vastaanottamiseen tarvittavan Kortin kun Ohjelmatilaussopimus on rekisteröity Operaattorin asiakastietojärjestelmään. Kortti toimii vain yhdessä Asiakkaan valitsemassa ja Operaattorin hyväksymässä satelliittivastaanottimessa. Asiakas vastaa siitä, että Korttia säilytetään ja käytetään huolellisesti ja Operaattorin ohjeiden mukaisesti. Mikäli Kortti katoaa, vahingoittuu tai ei toimi, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoittaa tästä Operaattorille kirjallisesti ja pyydettäessä palauttaa Kortti myöhemmin tässä kohdassa määritellyllä tavalla. Operaattori vaihtaa Kortin toimivaan Korttiin viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa. Operaattori ei peri Asiakkaalta katselumaksua Kortin katoamisesta ilmoittamisen tai vastaavasti Kortin palauttamisen ja sen ajankohdan väliltä, jolloin Asiakkaalle palautetaan toimiva Kortti mikäli kortin katoaminen, vahingoittuminen tai vioittuminen ei johdu Asiakkaan tuottamuksellisesta menettelystä. Ilmoituspäivämääräksi, kuten myös kyseisten palautusten päivämääräksi, katsotaan kirjeen postileimaa vastaava päivämäärä. Mikäli Kortti vahingoittuu tai katoaa, on Operaattorilla oikeus veloittaa korvaus uudesta Kortista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Korvausta ei peritä, mikäli Asiakas osoittaa, että vahinko tai Kortin katoaminen ei ole johtunut Asiakkaan itsensä, hänen perheenjäsenensä tai jonkun muun Asiakkaan kotona tai muussa Operaattorin hyväksymässä paikassa Asiakkaan luvalla oleskelleen henkilön huolimattomuudesta. Asiakas ei saa myydä, edelleen vuokrata, lainata, pantata tai muulla tavoin luovuttaa Korttia. Asiakas ei saa myöskään muuttaa, modifioida tai muuten käsitellä Korttia tai sen sisältöä, eikä tutkia sen tietoja tai koodeja. Sanottu toiminta saattaa olla rikoslain tai muun lainsäädännön mukaisesti rikoksen tunnusmerkistön täyttävä teko. Operaattorilla on oikeus milloin tahansa vaatia, että Asiakas palauttaa Kortin vaihdettavaksi toiseen Korttiin, mikäli tämä on tarpeen tekniikan muuttumisen vuoksi, turvallisuussyistä tai vaihto on muutoin tarpeen palvelun toimivuuden kannalta. Asiasta tulee ilmoittaa Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Vaihto-oikeuden lisäksi Operaattorilla on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassa ollessa ladata, päivittää ja varustaa Asiakkaan laitteisto uusilla ohjelmisto-ohjeilla ja –toiminnoilla. Toimenpiteet saattavat aiheuttaa tilapäisen katkoksen Asiakkaan pääsyyn Operaattorin ohjelma- tai palvelutarjontaan. Lisäksi Asiakas on velvollinen päivittämään laitteiston ohjeiden mukaan Operaattorin tai laitteiston niin ilmoittaessa uhalla, että Ohjelmistosopimuksen mukaisten palveluiden toimitus häiriintyy tai keskeytyy Asiakkaasta itsestään johtuvasta syystä. Operaattorin omaisuutta oleva kortti tulee palauttaa Operaattorille moitteettomassa kunnossa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sopimuksen päättymisestä. Kortti tulee palauttaa todistettavasti kuten kirjatulla kirjeellä. Mikäli Asiakas ei palauta Korttia, on Asiakas velvollinen suorittamaan Kortista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista vuokraa Kortin palauttamiseen saakka.

3. Tilaus

Operaattori toimittaa sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalle maksullisia ohjelmakanavia ja asiakkaan tilaamia muita palveluita, jotka on yksilöity Operaattorin ja Asiakkaan välisessä Ohjelmatilaussopimuksessa (jäljempänä ”Ohjelmapalvelut”). Operaattori ilmoittaa Asiakkaalle Ohjelmapalveluissa tapahtuvista olennaisista muutoksista sähköpostitse, kirjeitse tai TV-lähetysten yhteydessä vähintään neljäkymmentäviisi (45) päivää etukäteen. Ilmoitus voidaan poikkeustapauksissa perustellusta syystä tehdä myös lyhyemmällä varoitusajalla. Vakinaisia ohjelmakanavia ovat Operaattorin omat TV1000-kanavat. Muut yksittäiset kanavat, jotka kulloinkin sisältyvät Asiakkaan Ohjelmatilaussopimukseen ovat liitännäisiä, ja ne voivat vaihdella.

4 Lisäpalvelut

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata kulloinkin tarjolla olevia lisäpalveluita Operaattorin erikseen ilmoittamilla tavoilla, kuten esimerkiksi soittamalla asiakaspalveluun tai käyttämällä Operaattorin Asiakkaalle luovuttamaa PIN-koodia. Lisäpalveluista veloitettava hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Asiakas vastaa tilauksesta syntyneistä tietoliikennemaksuista kuten puhelinmaksuista. Mikäli tilattu lisäpalvelu ei toimi Asiakkaan laitteessa muusta kuin Operaattorista johtuvasta syystä, Operaattori ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista kuluista. Mikäli Asiakas tai Asiakkaan laitteisto muusta kuin Operaattorista johtuvasta syystä tekee virheellisen tilauksen, josta aiheutuu kustannuksia Operaattorille, Asiakas on velvollinen korvaamaan Operaattorille virheellisestä tilauksesta aiheutuneet kulut. Operaattori toimittaa Asiakkaalle lisäpalvelun yhteydessä PIN-koodin, joka Asiakkaan tulee välittömästi vaihtaa omaan henkilökohtaiseen PIN-koodiinsa. Asiakkaan tulee säilyttää koodia huolellisesti siten, että ulkopuoliset henkilöt eivät voi saada koodia tietoonsa. Mikäli koodi päätyy ulkopuolisen henkilön haltuun, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Operaattorille sekä ryhtyä kaikkiin Operaattorin osoittamiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa kaikista koodilla tehdyistä tilauksista, kunnes Operaattori on saanut ilmoituksen koodin häviämisestä.

5 Maksut ja laskutus

Operaattori veloittaa Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavissa Operaattorin asiakaspalvelusta tai osoitteesta www. viasat.fi. Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset maksut laskutetaan etukäteen sopimuksessa määritellyin tavoin. Maksu tulee suorittaa Operaattorille viimeistään laskusta ilmenevänä eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Operaattorilla on oikeus veloittaa viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti sekä Operaattorille aiheutuneet perintäkulut ja muut kustannukset. Operaattorilla on oikeus periä Asiakkaalta myös toimitusmaksu, avausmaksu, korttimaksu, kanavamaksu, sulkemismaksu sekä muistutusmaksu ja mahdolliset muut maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Operaattorilla on oikeus sulkea Asiakkaan Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset palvelut sekä periä tästä maksu voimassaolevan hinnaston mukaisesti Asiakkaan maksun myöhästyessä kolmekymmentä (30) päivää. Palvelujen sulkeminen ei tarkoita Ohjelmatilaussopimuksen irtisanomista tai purkamista, ja palvelut avataan uudelleen kun sopimuksen mukaiset maksut on suoritettu. Mikäli Asiakas on valinnut maksutavaksi suoraveloituksen, sitoutuu Asiakas allekirjoittamaan tätä tarkoitusta varten tarvittavat asiakirjat sekä huolehtimaan siitä, että Asiakkaan tilillä olevien varojen määrä on riittävä maksujen suorittamiseen. Asiakkaan maksaessa muulla tavoin kuin suoraveloituksen kautta, Operaattori veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja laskunsa muodostumisesta sekä oikeus tehdä laskusta huomautus.

6 Sopimuksen voimassaoloaika ja päättyminen

Ohjelmatilaussopimus sekä muut palvelutilaukset ovat voimassa Ohjelmatilaussopimuksessa valitun sopimusajan (jäljempänä ”Alkuperäinen sopimuskausi”). Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli asiakas ei halua Ohjelmatilaussopimuksen jatkuvan Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen, Asiakkaan tulee irtisanoa Ohjelmatilaussopimus kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen Alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa. Ohjelmatilaussopimuksen ja liitännäisten palveluiden irtisanominen tai purkaminen tulee toimittaa kirjallisesti Operaattorin asiakaspalveluun tai muuhun Operaattorin ilmoittamaan osoitteeseen. Ohjelmatilaussopimuksen päättyessä päättyvät myös kaikki Asiakkaan muut liitännäiset palvelut Operaattorilta. Asiakas on sopimuksen päättämisestä huolimatta velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen sekä muut kulut jotka Operaattori on sopimuksen nojalla oikeutettu Asiakkaalta perimään.

7.1 Operaattorin oikeus purkaa sopimus

Operaattorilla on oikeus kirjallisella ilmoituksella purkaa Ohjelmatilaussopimus sekä palvelutilaukset päättymään välittömästi Asiakkaan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa seuraavat seikat: Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia maksuja 30 päivän kuluessa eräpäivästä; Asiakas on luovuttanut Kortin kolmannelle henkilölle ilman Operaattorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa; Asiakas on muuttanut, modifioinut tai muutoin puuttunut Kortin sisältöön; tai Asiakas on muulla tavoin käyttänyt Korttia vastoin osapuolten välistä Ohjelmatilaussopimusta. Asiakas on Ohjelmatilaussopimuksen päättymisestä huolimatta velvollinen suorittamaan Operaattorille kaikki sopimuksen mukaiset erääntyneet maksut viivästysseuraamuksineen sekä mahdollisine perintäkuluineen sekä muine kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisine maksuineen. Asiakkaan hankittua Operaattorilta satelliittivastaanottimen ja ohjelmapalveluiden yhdistelmän (jäljempänä ”Pakettitarjous”), on Asiakas velvollinen suorittamaan Operaattorille satelliittivastaanottimesta kertakaikkisena korvauksena 300 euroa, mikäli Operaattori on purkanut sopimuksen kesken Alkuperäisen sopimuskauden Asiakkaan menettelystä johtuen.

7.2 Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Asiakas voi kirjallisella ilmoituksella purkaa Ohjelmatilaussopimuksen Alkuperäisen sopimuskauden kuluessa tai sen jälkeen päättymään välittömästi seuraavissa tapauksissa: Operaattorin tarjoama palvelu poikkeaa tai muuttuu olennaisilta osiltaan siitä, mitä osapuolten kesken on sovittu; Operaattorin ohjelmatarjonnassa tapahtuu muutos, jonka johdosta Operaattorin tarjoama ohjelmapalvelu muuttuu kokonaan tai olennaisilta osiltaan; Operaattorin tarjoaman palvelun toimitus viivästyy olennaisesti taikka palvelussa on olennainen virhe; tai Asiakasta kohtaa Force Majeure -tyyppinen este kuten pitkäaikainen sairaus tai työttömyys. Asiakas vastaa kaikista maksuista, jotka kohdistuvat aikaan ennen Asiakkaan Operaattorille toimittamaa kirjallista purkuilmoitusta. Mikäli Asiakas on hankkinut Operaattorilta Pakettitarjouksen, on Asiakas velvollinen suorittamaan Operaattorille satelliittivastaanottimesta kertakaikkisena korvauksena 300 euroa, mikäli Asiakas purkaa sopimuksen kesken Alkuperäisen sopimuskauden, eikä ole palauttanut vastaanotinta Operaattorille 30 päivän kuluessa sopimuksen päättymisestä.

8 Harkinta-aika ja peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain mukaan Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa internetin kautta tekemänsä tilaus 14 päivän aikana (”Harkinta-aika”) ja saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin. Harkinta-aika alkaa kulua Asiakkaan noudettua Ohjelmatilaussopimuksen perusteella toimitetut laitteet ja/tai tuotteet postista. Asiakas ilmoittaa tilauksensa peruuttamisesta suullisesti tai kirjallisesti. On Asiakkaan vastuulla pystyä jälkikäteen näyttämään peruuttaneensa tilauksensa ajoissa.

Peruakseen tilauksen Asiakkaan on toimitettava Harkinta-ajan kuluessa Operaattorin internetsivuilta löytyviä peruuttamisohjeita noudattaen täytetty peruuttamisilmoitus Operaattorin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@viasat.fi; soittamalla numeroon (09) 4249 9999 (avoinna ark. klo 9.00–19.00 ja la 10.00–16.00); tai lähettämällä peruuttamisilmoitus postitse osoitteeseen Viasat Finland, PL 3000, 40101 Jyväskylä. Asiakas voi peruuttaa tilauksen Harkinta-ajan kuluessa myös Operaattorin internetsivuilta www.viasat.fi löytyvää palautelomaketta käyttäen, jolloin Operaattori toimittaa Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin vastaanotettuaan peruttamisilmoituksen.

Jos Asiakas on jo noutanut Ohjelmatilaussopimuksen perusteella toimitetun lähetyksen postista, on Asiakkaan kohdeltava sitä huolellisesti. Ohjelmatilaussopimuksen perusteella toimitetut laitteet ja/tai tuotteet tulee palauttaa vahingoittumattomana. Jos laitteet vahingoittuvat johtuen niiden huolimattomasta käsittelystä, on Asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon Operaattorille. Asiakkaalla on oikeus tutustua laitteisiin, mutta tutustuminen ei saa vahingoittaa laitteita.

9 Reklamaatio

Asiakkaan huomatessa omasta toiminnastaan riippumattoman virheen Ohjelmatilaussopimuksen perusteella toimitetussa tuotteessa ja/tai palvelussa, Asiakkaalla on oikeus saada virhe oikaistuksi. Säilyttääkseen oikeutensa virheen korjaamiseen, Asiakkaan on otettava yhteyttä Operaattorin asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita, ja kertoa, miksi Ohjelmatilaussopimuksen perusteella toimitettu tuote ja/tai palvelu on tämän mielestä virheellinen.

Reklamaatio, joka on tehty kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun virhe on havaittu, katsotaan aina oikea-aikaiseksi. Asiakkaan tehtyä reklamaation asia käsitellään 24 tunnin kuluessa. Operaattori vastaa mahdollisista kustannuksista, jotka johtuvat sellaisen virheen korjaamisesta, jota koskeva reklamaatio on hyväksytty. Kolmen (3) vuoden jälkeen Asiakkaalla ei ole enää oikeutta reklamoida, ellei muuta esimerkiksi takuuehdoista johdu.

Operaattori varaa oikeuden veloittaa sellaisista korjauskustannuksista, jotka johtuvat sinun toiminnastasi aiheutuneesta virheestä.

10 Asiakastuki

Ottaaksesi yhteyttä Operaattorin asiakastukeen voit joko:

lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@viasat.fi
soittaa (09) 424 99 999 (ark. 9–18 ja la 10-16);
tai lähettää postia osoitteeseen Viasat Finland, Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

Kuluttajana löydät lisätietoa esimerkiksi palauttamisoikeuteen liittyen myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta, osoitteesta www.kkv.fi.

11 Hintojen ja sopimusehtojen muutokset

Operaattori ei voi Alkuperäisen sopimuskauden aikana korottaa hintoja tai muuttaa sopimusehtoja kuluttajan vahingoksi, paitsi jos korotus- tai muutostarve perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen. Operaattorin on ilmoitettava edellä mainitusta muutoksesta vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa. Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen Operaattorilla on oikeus korottaa hintoja tai tehdä muita muutoksia Ohjelmatilaussopimuksen ehtoihin, mikäli korotus- tai muutostarve perustuu tuotteen tai palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten olennaiseen muutokseen, olosuhteissa tapahtuneeseen muuhun olennaiseen muutokseen tai mikäli korotus- tai muutostarve perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen. Operaattorin on ilmoitettava korotuksista ja muista muutoksista vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen oikeus kirjallisesti irtisanoa Ohjelmatilaussopimus sopimusehtojen muutoksen vuoksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Operaattorin muutosilmoituksesta, mikäli muutokset ovat sopimussuhteen kannalta olennaisia ja niillä on vaikutus sopimuksen keskeiseen sisältöön. Mikäli Asiakas ei irtisano Ohjelmatilaussopimusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutosilmoituksesta, jatkuu Ohjelmatilaussopimus muutetuin ehdoin.

12 Henkilö- ja muut tiedot

Asiakas antaa Ohjelmatilaussopimuksen allekirjoituksella Operaattorille oikeuden tallentaa Asiakasta, sopimusta ja palveluita koskevat tarpeelliset tiedot Operaattorin ylläpitämään tietokantaan. Tiedot tallennetaan perusteeksi laskutukselle ja kirjanpidolle, sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä tilastollisista syistä. Operaattori on oikeutettu tallentamaan ja käyttämään tallennettuja tietoja myös sähköiseen suoramarkkinointiin sekä luovuttamaan tallennettuja tietoja myös muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille samassa tarkoituksessa, mikäli Asiakas on Ohjelmatilaussopimuksessa antanut tähän suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella kieltää suoramarkkinointi itselleen. Asiakkaalla on oikeus häntä koskevien tietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen henkilötietolain mukaisesti. Asiakas vastaa mahdollisista vääristä tai vanhentuneista osoitetiedoista johtuvista viivästys- sekä muista maksuista.

13 Toimituksen viivästys

Palvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu Ohjelmatilaussopimuksessa sovitun mukaisesti, eikä tämä johdu Asiakkaasta tai Asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Asiakas on velvollinen maksamaan Ohjelmatilaussopimukseen perustuvat maksut siitä lukien, kun palvelu on Asiakkaan käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen Asiakkaalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvauksen vakuudeksi. Mikäli toimitus viivästyy edellä kuvatulla tavalla, Asiakkaalla on oikeus vakiokorvaukseen. Vakiokorvauksen määrä on vähintään 15 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa. Oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos Operaattori osoittaa viivästyksen johtuneen Operaattorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Operaattori ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Vakiokorvauksen lisäksi Asiakkaalla on oikeus korvaukseen viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta siltä osin kuin vahinko ylittää vakiokorvauksen määrän. Oikeutta vahingonkorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos Asiakkaalla ei ole oikeutta edellä mainittuun vakiokorvaukseen. Viivästyksestä aiheutuneesta välillisestä vahingosta Operaattori vastaa vain, jos viivästys tai vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta Operaattorin puolella. Välillisenä vahinkona pidetään i) ansion menetystä, joka Asiakkaalle aiheutuu viivästyksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi; ii) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; ja iii) viestintäpalvelun käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

13 Häiriöt ja keskeytykset
 

13.1 Lyhytaikaiset katkokset

Operaattori lähettää Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset ohjelmat ja palvelut satelliitin kautta, mistä johtuen ohjelmien ja palvelujen laatu on riippuvainen mm. säätilasta ja ilmakehän olosuhteista. Operaattori ei vastaa tällaisten seikkojen aiheuttamista lyhytaikaisista häiriöistä, eivätkä ne oikeuta korvauksiin. Palvelun lyhytaikaiset keskeytykset ja laadunvaihtelut ovat tavanomaisia häiriöitä, eikä tällaisia häiriöitä pidetä palvelun virheenä.

13.2 Viestintäpalvelun virhe ja virheen oikaisu

Operaattorin viestintäpalvelun toimituksessa on virhe, jos i) viestintäpalvelu ei laadultaan vastaa laissa tai sen nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia; ii) viestintäpalvelun toimitus on viestintämarkkinalain tarkoittamalla tavalla yhtäjaksoisesti (muutoin kuin lyhytaikaisesti) tai toistuvasti keskeytynyt muusta kuin viestintäverkon rakennus- tai kunnossapitotöistä taikka tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä, eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä; tai iii) viestintäpalvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja tai poikkeaa muutoin siitä, mitä Asiakkaalla yleensä on vastaavan palvelun yhteydessä aihetta olettaa. Mikäli Operaattorin toimittamassa viestintäpalvelussa on yllä todettu viestintämarkkinalain tarkoittama virhe, Asiakkaalla on oikeus vaatia, että Operaattori korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että siitä aiheutuu Asiakkaalle kustannuksia. Operaattori ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi Operaattorille kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Vaikka Asiakas ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen uusimista, Operaattori saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos se Asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Asiakas saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että Asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Operaattori ei saa vedota siihen, ettei se ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos Asiakas on korjauttanut virheen, eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että Asiakas olisi jäänyt odottamaan Operaattorin suorittamaa oikaisua.

13.3 Hinnanalennus, vakiohyvitys ja vahingonkorvaus

Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas on ilmoittanut virheestä, Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Asiakkaalla on oikeus vakiohyvitykseen, jos yllä kohdassa 11.2 tarkoitettu virhe perustuu toimituksen keskeytykseen. Vakiohyvityksen määrä on vähintään 15 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa. Jos Asiakkaalle maksetaan vakiohyvitys, hänellä ei ole oikeutta hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta. Vakiohyvitystä ei myöskään suoriteta, mikäli keskeytys on aiheutunut satelliittivastaanottimesta, jota Operaattori ei ole hyväksynyt, katkos tai häiriö johtuu väärin suoritetusta asennuksesta tai Asiakkaan muusta tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä taikka laiminlyönnistä. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii viestintäpalvelussa olevan yllä kohdassa 11.2 määritellyn virheen vuoksi. Operaattori vastaa kohdassa 10 tarkoitetusta välillisestä vahingosta vain, jos virhe tai vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta Operaattorin puolella.

13.4 Muu kuin viestintäpalvelun virhe

Mikäli maksullisten ohjelmapalveluiden lähetys keskeytyy tai siinä ilmenee häiriöitä (mm. tekstitysvirheet), jotka eivät viestintämarkkinalain mukaan oikeuta vakiohyvitykseen tai hinnanalennukseen, Asiakkaalla on oikeus maksun hyvitykseen suhteessa katkoksen tai häiriön pituuteen. Olennaisista häiriöistä tai keskeytyksistä suoritetaan tämän kohdan mukainen hyvitys ainoastaan, jos määrä yhteensä tiettynä kuukautena ylittää neljä (4) euroa. Korvauksen suuruus ei voi olla suurempi kuin Asiakkaan maksama määrä Operaattorin palveluista Hyvityksen lisäksi Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäkorvauksiin häiriöiden tai keskeytysten perusteella. Hyvitystä ei suoriteta, jos keskeytys tai häiriö on aiheutunut satelliittivastaanottimesta, jota Operaattori ei ole hyväksynyt, katkos tai häiriö johtuu väärin suoritetusta asennuksesta tai Asiakkaan muusta tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä taikka laiminlyönnistä.

13.5 Rakennus- ja kunnossapitotöistä sekä tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat keskeytykset

Operaattori saa tilapäisesti ilman Asiakkaan suostumusta keskeyttää palvelun toimituksen tai rajoittaa sen käyttöä välttämättömien viestintäverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden sekä tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi. Keskeytys pyritään tekemään Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla ja Operaattori pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan keskeytyksestä mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Mikäli palvelu on keskeytetty edellä tarkoitetuista syistä kalenterikuukaudessa yhteensä vähintään 48 tunnin ajan, Operaattorin on Asiakkaan pyynnöstä hyvitettävä Asiakkaalle palvelun perusmaksu yhden kuukauden ajalta tai suoritettava vastaava kohtuullinen hyvitys. Operaattorilla ei kuitenkaan ole edellä mainittua hyvitysvelvollisuutta, jos vika on aiheutunut i) luonnonilmiöstä tai muusta ylivoimaisesta syystä ja Operaattori lisäksi osoittaa, ettei se ole kohtuullisin toimenpitein kyennyt korjaamaan vikaa 48 tunnin kuluessa; ii) Asiakkaan tai muun liittymää käyttäneen henkilön tuottamuksesta; taikka iii) päätelaitteen tai sisäjohtoverkon puutteellisesta toimintakunnosta johtuvasta syystä.

13.6 Virhettä tai viivästystä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Asiakas ei saa vedota viivästykseen, ellei hän ilmoita viivästyksestä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun palvelu on toimitettu. Asiakas ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Operaattorille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainitusta huolimatta Asiakas saa vedota viivästykseen tai virheeseen, jos Operaattori on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka jos viestintäpalvelu ei vastaa laissa tai sen nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia.

14 Vastuunrajoitus

Operaattori ei korvaa häiriötä tai vahinkoa, joka johtuu lakosta, tulipalosta, ilmakehän häiriöistä tai muusta ylivoimaisesta esteestä, ohjelmayhtiön puutteellisista lähetyksistä taikka muista sellaisista seikoista, joihin Operaattori ei voi vaikuttaa ja joita Operaattorin ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon ja joiden seurauksia Operaattori ei kohtuudella ole voinut välttää tai estää.

15 Tekijänoikeus

Asiakas vastaa siitä, ettei hän itse tai kukaan muukaan, joka käyttää ohjelmaa, palveluja tai Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti annettua laitteistoa, käytä näitä muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöönsä tai muutoin käytä ohjelmaa, palveluja tai laitteistoa sopimuksen tai yleisten ehtojen vastaisesti. Edellä kuvatun vastainen toiminta katsotaan aina olennaiseksi sopimusrikkomukseksi. Operaattorilla on oikeus turvata oikeutensa muun muassa tekemällä kyseisissä tapauksissa Asiakkaan käytössä oleva Kortti (ja muu laitteisto) käyttökelvottomaksi sekä purkaa sopimus. Asiakas on velvollinen korvaamaan Operaattorille edellä tarkoitetun menettelyn aiheuttaman vahingon. Korttia saa käyttää vain niiden ohjelmakanavien ja palvelujen yksityiseen vastaanottamiseen, jotka sisältyvät Asiakkaan voimassaolevaan tilaukseen Operaattorilta. Asiakas hyväksyy sen, että tämä Ohjelmatilaussopimus oikeuttaa lähetysten ja palveluiden vastaanottamiseen ainoastaan Suomessa ja että Korttia ei saa käyttää Suomen ulkopuolella. Korttia ei myöskään saa käyttää lähetysten tai muiden palveluiden vastaanottamiseen useammassa kuin yhdessä taloudessa.

16 Vastuu Ohjelmapalveluiden tarjonnasta

Ohjelmayhtiöiden tekemät ratkaisut, toimintojen muuttaminen ja muuttuminen sekä lakkaaminen ovat seikkoja jotka ovat Operaattorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Siten Operaattori ei vastaa yksittäisen Ohjelmapalvelun tai kanavan sisällöstä tai muuttumisesta taikka siitä, että ohjelmayhtiö estää yksittäisen ohjelman näkymisen kanavalla. Operaattori saattaa myös olla velvollinen Operaattorista riippumattomista syistä estämään tai keskeyttämään tiettyjen ohjelmien näkymisen Operaattorin toimittamassa palvelussa. Operaattori ei vastaa yksittäisen kanavan, palvelun tai ohjelman pysymisestä osana palvelua taikka siitä, että ohjelmapalvelu siirtyy toisen satelliitin kautta välitettäväksi tai satelliittisignaali siirtyy toiselle taajuudelle. Operaattori vastaa kuitenkin siitä, että ohjelmapalveluun sisältyvät vakinaiset kanavat pysyvät muuttumattomina Alkuperäisen sopimuskauden ajan ja että ohjelmistotarjonta säilyy monipuolisena sekä sopimuksen solmimishetkeen verrattuna vastaavan tasoisena. Operaattori ei vastaa edellä todettujen muutosten, keskeytysten tai estojen Asiakkaalle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Operaattori vastaa edellä mainituissa rajoissa siitä, että Asiakas voi vastaanottaa ne TV-kanavat ja interaktiiviset palvelut, jotka Ohjelmatilaussopimuksen tekohetkellä ovat valikoimassa edellyttäen että Asiakas käyttää Operaattorin hyväksymää satelliittivastaanotinta ja antenniasentajaa. Asiakas vastaa kaikista sopimuksen mukaisesti suoritettavista maksuista riippumatta siitä, pystyykö satelliittivastaanotin vastaanottamaan Operaattorin lähettämä signaalia, mikäli Asiakas käyttää muuta kuin Operaattorin hyväksymää satelliittivastaanotinta ja/tai antenniasentajaa. Tiedot Operaattorin hyväksymistä satelliittivastaanottimista saa jälleenmyyjiltä, Asiakaspalvelusta sekä osoitteesta www.viasat.fi. Asiakkaalla ei ole oikeutta erillisiin korvauksiin, jos Operaattori lopettaa ohjelmapalveluiden tarjoamisen. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan mahdollisesti maksamat ennakkomaksut kuitenkin palautetaan.

17 Muutokset sekä sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Ohjelmatilaussopimusta tai sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle. Operaattorilla on oikeus siirtää sopimus, liitännäiset palvelut sekä näihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle.

18 Riidat

Operaattorin ja Asiakkaan väliset riidat tulee ensisijaisesti ratkaista sopimusteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, riita ratkaistaan Operaattorin tai vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa erimielisyys suositusluontoisia ratkaisuehdotuksia antavan kuluttajariitalautakunnan tai muun kuluttajaviranomaisen käsiteltäväksi.

Oy Viasat Finland Ab (y-tunnus: 1075633-8)
Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

Rekisteriseloste >>